Eşti aici

Rezoluţia Forumului mass-media din Republica Moldova 2018

30 Noiembrie 2018
2145 de afişări
Participanţii la Forumul mass-media 2018 aprobă următoarea rezoluție:
1. Reiterând convingerea fermă că dezvoltarea democratică a Republicii Moldova este imposibilă fără respectarea deplină a principiilor libertăţii presei şi libertăţii de exprimare, consacrate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, în alte documente şi convenţii internaţionale la care ţara noastră este parte;
2. Reconfirmând angajamentul comunităţii jurnalistice şi al asociaţiilor de profil de a contribui la edificarea în țară a unui mediu favorabil dezvoltării mass-media pe principii democratice şi în baza concurenţei loiale;
3. Conștientizând faptul că jurnaliştii şi instituţiile mass-media trebuie să-şi exercite eficient misiunea de „câini de pază” ai democraţiei, să transmită opinii diferite în probleme de interes public major, pentru reflectarea corectă a realităţii şi informarea onestă a publicului, iar o guvernare democratică trebuie să asigure condiţii pentru funcţionarea mass-mediei în interesul public;

Forumul mass-media:
1. Constată cu îngrijorare degradarea libertăților media pe parcursul anului 2018; înrăutățirea condițiilor de activitate a jurnaliștilor, manifestată prin scăderea gradului de transparență a instituțiilor publice și limitarea accesului la unele categorii de informații de interes public; întețirea cazurilor de intimidare și hărțuire a jurnaliștilor în legătură cu activitatea lor profesională, dar și lipsa unei reacții adecvate la aceste cazuri din partea instituțiilor publice. Astfel, profesia de jurnalist nu este protejată efectiv, iar impunitatea poate încuraja noi atacuri asupra profesioniștilor media;
2. Apreciază rezultatele activității experţilor şi a reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media, în general, și a subgrupurilor de lucru, în particular, activitate soldată cu elaborarea unor proiecte de acte legislative și adoptarea a două acte juridice importante pentru dezvoltarea mass-media pe principii democratice. Totodată, condamnă lipsa de transparență și atitudinea selectivă a deputaților față de proiectele de legi elaborate, parte din care au rămas neadoptate;
3. Își exprimă îngrijorarea în legătură cu reducerea în continuare a calității produsului mediatic oferit de multiple instituţii mass-media şi implicarea acestora în acţiuni de partizanat politic, manifestat prin promovarea unor formaţiuni politice şi acţiuni de discreditare a oponenţilor politici ai acestora;

Forumul mass-media solicită autorităţilor:
- Să renunțe la abordarea declarativă, selectivă și formalistă în reformarea cadrului juridic de reglementare a activității mass-media din țară, la promovarea intereselor unor grupuri de proprietari media și să urgenteze aplicarea standardelor europene în domeniul libertății presei și a bunelor practici internaționale în acest domeniu;
- Să asigure elaborarea, consultarea cu experții media și comunitatea jurnalistică, adoptarea și implementarea unor politici publice coerente de dezvoltare a mass-media, prevăzute de Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova;
- Să garanteze respectarea deplină a Legii cu privire la accesul la informație, prin penalizarea/descurajarea practicilor de refuz la furnizarea informației de interes public;
- Să asigure accesul la informație prin mijloace electronice moderne, prezentând informații complexe și exhaustive pe paginile web ale autorităților publice; să reducă sau să elimine costurile pentru accesarea informației de la Agenția de Servicii Publice, solicitată de jurnaliști și instituțiile media; să elimine practica vicioasă de confundare a solicitărilor de informații cu petițiile;
- Să oprească interpretarea abuzivă a legislației naționale și a directivei europene cu privire la protecția datelor cu caracter personal;
- Să asigure investigarea și sancționarea eficientă a cazurilor de intimidare și atac asupra jurnaliștilor;
- Să asigure condiții egale pentru instituțiile de presă și excluderea atitudinilor clientelare la oferirea licențelor de emisie, distribuția presei etc.;
- Să asigure funcționalitatea pieței publicitare libere, competiția liberă, penalizând înțelegerile de cartel;
- Să inițieze modificarea legislației pentru a include instituțiile mass-media în lista potențialilor beneficiari ai desemnării procentuale, astfel încât persoanele fizice plătitoare de impozite să poată direcţiona 2% din suma impozitului pe venit pentru susținerea instituțiilor mass-media;
- Să inițieze elaborarea unei strategii de susținere a dezvoltării instituțiilor mass-media din regiunile Republicii Moldova;
- Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” să asigure condiții contractuale pertinente și corecte pentru distribuția la timp către toți abonații a publicațiilor periodice;
- Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) să monitorizeze eficient instituțiile audiovizuale pentru a preveni concentrarea proprietății media și a identifica și sancționa cazurile de manipulare a informației și de distribuire a falsurilor;
- Să revizuiască și să completeze Programul de tranziţie de la TV analogică terestră la TV digitală terestră, introducând reguli mai clare pentru radiodifuzori în procesul de tranziție;
Forumul mass-media îndeamnă jurnaliștii și instituțiile mass-media:
- Să creeze mecanisme de solidarizare în cazurile de comportament inadecvat din partea autorităților, partidelor și a altor actori sociali;
- Să respecte cu strictețe normele deontologice și standardele profesionale;
- Să nu se implice în campanii de denigrare și linșaj mediatic, indiferent de scopul acestora;
- Să-și dezvolte în permanență capacitățile profesionale pentru a oferi publicului un produs jurnalistic de calitate.

30 noiembrie 2018,
mun. Chişinău