Eşti aici

Cui îi revine obligația să sancționeze posturile TV care favorizează evident un concurent electoral?

30 Octombrie 2020
256 de afişări
Întrebare: În perioada campaniei electorale, un post TV național favorizează masiv un singur concurent electoral, precum și partidul din care acesta face parte. Emisiunile și buletinele de știri reflectă activitatea detaliată a candidatului, acesta fiind prezentat mereu într-o lumină bună. Ceilalți concurenți figurează în schimb sporadic, doar în câteva știri cu o conotație negativă. Care este autoritatea competentă să sancționeze canalele de televiziune părtinitoare?
 
Răspuns: Favorizarea evidențiată de către furnizori a concurenților electorali reprezintă o practică vicioasă frecventă, ce prejudiciază semnificativ interesul public al cetățenilor de a fi informați pluralist și obiectiv, un interes superior în raport cu interesele politice, economice, comerciale, ideologice sau de altă natură.
 
În virtutea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, obligația furnizorilor de a adopta o politică editorială imparțială, asigurând reflectarea echilibrată, obiectivă și echidistantă a problemelor de natură politică, persistă indiferent de perioada de difuzare[1].
 
Pe durata campaniei electorale, Codul electoral[2] și Regulamentul[3] Comisiei Electorale Centrale (CEC) instituie suplimentar obligativitatea furnizorilor că respecte, în cadrul tuturor programelor, principiile de echitate, responsabilitate, echilibru și imparțialitate în reflectarea alegerilor și să nu admită tratamente privilegiate față de concurenții electorali.
 
În mod firesc, nerespectarea acestor cerințe are drept consecință aplicarea unor sancțiuni. Potrivit legii, Consiliul Audiovizualului (CA) este autoritatea competentă să supravegheze respectarea legii de către furnizori și să exercite controlul asupra activității acestora.
 
Astfel, în perioada electorală, CA este obligat să monitorizeze posturile TV angajate în reflectarea campaniei electorale și să prezinte Comisiei Electorale Centrale, o dată la două săptămâni, rezultatele procesului de monitorizare materializate într-un raport[4]. În esență, aceste rapoarte trebuie să conțină informații referitoare la faptul dacă furnizorii s-au conformat sau nu cerințelor legale în reflectarea alegerilor în cadrul tuturor programelor pe care le difuzează.
 
Subliniem că, potrivit declarațiilor privind politica editorială pentru campania electorală, aprobate și publicate de către CA, fiecare furnizor se obligă să asigure reflectarea echilibrată, echitabilă și imparțială a campaniei electorale, precum și cerințele instituite în acest sens de lege.
 
Controlul asupra respectării acestei obligații trebuie să fie exercitat de către CA din oficiu. Încălcările admise de către furnizori, inclusiv prin nerespectarea declarațiilor privind politica editorială pentru campania electorală, atrage după sine sancțiuni prevăzute de Codul serviciilor media audiovizuale, care urmează să fie aplicate de către Consiliu.
 
Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc.

Materialele publicate reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

 

 


[1] Art. 13 alin.(4), (6), (9) din Codul serviciilor media audiovizuale: „În cadrul programelor audiovizuale de știri, pentru care exactitatea și corectitudinea sunt esențiale, relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă și imparțială a evenimentelor, cu reflectarea echilibrată a diferitor opinii”; „În cadrul programelor audiovizuale de știri și de dezbateri, de informare în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală trebuie sa fie respectate următoarele cerințe: a) asigurarea imparțialității, echilibrului și favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”; „În programele audiovizuale de știri și de dezbateri, furnizorii de servicii media trebuie să asigure prezentarea echilibrată a reprezentanților puterii și ai opoziției”.
[2] Art. 69 alin. (1), (4) Cod electoral: „Radiodifuzorii, în cadrul tuturor programelor lor (…) au obligația de a respecta principiile de echitate, responsabilitate, echilibru și imparțialitate în reflectarea alegerilor”. „Mijloacele de informare în masă nu vor adopta tratamente privilegiate față de concurenții electorali în virtutea statutului social şi/sau a funcțiilor pe care le dețin candidații acestora”.
[3] Pct. 13 din Regulamentul CEC: „Principiile reflectării echitabile, echilibrate şi imparțiale a alegerilor prezidențiale sunt obligatorii și pentru instituțiile audiovizualului din alte țări care au acces legal în spațiul informațional al Republicii Moldova”.
[4] Art. 70 alin. (12) Cod electoral: CA prezintă obligatoriu, o dată la două săptămâni, CEC rapoarte de monitorizare a modului de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzorii naționali. Rapoartele de monitorizare trebuie să conțină informaţii referitoare la respectarea normelor. CA va prezenta CEC un raport de totalizare”.