Eşti aici

Concurs pentru jurnaliști și studenții la jurnalism

26 Aprilie 2016
2938 de afişări

În cadrul pro­gra­mu­lui „Con­so­li­da­rea Pre­sei Inde­pen­dente și a Edu­ca­ției Medi­a­tice în Mol­dova” imple­men­tat de IREX Europa, este lan­sat un con­curs pen­tru jur­na­liș­tii înce­pă­tori și stu­den­ții la facul­ta­tea de jur­na­lism din întreaga repu­blică, inclu­siv regiu­nea Trans­nis­treană, care doresc sa-și îmbu­nă­tă­țească per­for­man­țele în dome­niul pro­du­ce­rii repor­ta­je­lor pen­tru tele­vi­ziune.

Cel puțin cinci par­ti­ci­panți vor fi selec­tați pen­tru a pro­duce mate­ri­ale tele­vi­zate de 10-20 de minute, cu accent pe drep­tu­rile omu­lui, com­ba­te­rea corup­ției, dezvol­tare eco­no­mică, pro­bleme soci­ale şi alte feno­mene ce afec­tează popu­la­ția R. Mol­dova. Expe­riența de lucru cu ima­gi­nea video va con­sti­tui un avan­taj.

Mate­ri­a­lele video vor fi pro­duse cu spri­ji­nul Aso­ci­a­ției Tele­jur­na­liș­ti­lor Inde­pen­denți (ATI – www.reporterdegarda.md), vor fi pro­duse pe par­cur­sul unei luni, în peri­oada mai sep­tem­brie 2016 și vor fi difu­zate la pos­tul de tele­vi­ziune și radio națio­nale și locale. Ulte­rior par­ti­ci­panţii vor mai ela­bora 4 mate­ri­ale (în for­ma­tul pe care şi-l vor alege indi­vi­dual), pen­tru a-şi for­ti­fica cunoş­tinţele şi abi­li­tă­ţile repor­te­ri­ceşti. Mate­ri­a­lele vor fi tipă­rite în Zia­rul de Gardă și pe por­ta­luri on-line.

Toate chel­tu­ie­lile legate de pro­du­ce­rea repor­ta­ju­lui TV şi a celor patru mate­ri­ale ulte­ri­oare pre­cum și depla­să­rile jur­na­liș­ti­lor vor fi aco­pe­rite de pro­gram. De ase­me­nea, par­ti­ci­pan­ții vor primi un ono­ra­riu de până la 3000 de lei pen­tru repor­ta­jul video rea­li­zat, în func­ție de gra­dul lor de impli­care.

IREX îi încu­ra­jează atât pe jur­na­liș­tii vor­bi­tori de română, cât și pe cei de limbă rusă să par­ti­cipe la acest con­curs.

Per­soa­nele inte­re­sate sunt soli­ci­tate să tri­mită CV-ul și For­mu­lar de apli­care Danie­lei Galai, Coor­do­na­tor de pro­gram la dgalai@irexeurope.eu până pe data de 30 apri­lie. Pen­tru deta­lii puteți să o con­tac­tați pe Daniela Galai la 060464641 sau 022/22.55.95 sau pe Alina Radu la nr. de tel: 022/23.44.38 și alinaradu.zdg@gmail.com. Doar can­di­da­ții selec­tați vor fi con­tac­tați.

ATI este o orga­ni­za­ție non-profit, de media, dedi­cată liber­tă­ții de expre­sie, trans­pa­ren­ței și drep­tu­ri­lor omu­lui. În coo­pe­rare cu Zia­rul de Gardă des­fă­șoară pro­iecte de dezvol­tare a jur­na­lis­mu­lui de inves­ti­ga­ție în R. Mol­dova în for­mat qua­dru­ple: TV, Radio, Print, on-line, în lim­bile română și rusă.

IREX Europa est o ora­ni­za­ție non guver­na­men­tala, non pro­fit ce oferă pro­gramme ino­va­tive pen­tru îmbu­nă­tă­ți­rea cali­tă­ții edu­ca­ției, con­so­li­da­rea pre­sei inde­pen­dente, sti­mu­lează dezvol­ta­rea unei soci­e­tăți civile plu­ra­liste și con­tri­buie la redu­ce­rea con­flic­te­lor. Pen­tru mai multe deta­lii, vă rugăm să vizi­tați: www.irex-europe.fr.