Eşti aici

CJI solicită oferte pentru procurarea serviciilor de audit

21 Martie 2018
891 de afişări
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) vă invită să participați la concursul de selectare a companiei de audit care va efectua auditul financiar general al organizației.

Auditul urmează să fie desfășurat începând cu data de 10 aprilie, cu prezentarea Raportului de audit al organizației până la data de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) vă invită să participați la concursul de selectare a companiei de audit care va efectua auditul financiar general al organizației.

Auditul urmează să fie desfășurat începând cu data de 10 aprilie, cu prezentarea Raportului de audit al organizației până la data de 10 mai 2018.

Termeni de referință

Obiectul  auditului
Compania selectată va efectua auditul general al organizației pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017. Raportul va fi prezentat până la data de 10 mai 2018.

Raportul de audit general al organizaţiei
Scopul auditului general al organizaţiei reprezintă expunerea opiniei asupra situaţiei contabilităţii şi managementului financiar, asupra veridicităţii reflectării în dările de seamă contabile şi fiscale a situaţiei reale pentru perioada de activitate 1 ianuarie – 31 decembrie 2017.

Auditul financiar general al organizaţiei va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale ISA 800/805, cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi Standardele Naţionale de Audit, Codul privind conduita profesională a auditorului şi contabililor din Republica Moldova, etc.

În cadrul auditului general, se va examina ținerea evidenței contabile şi întocmirea dărilor de seamă contabile în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ISA 800, inclusiv ISRS 4400, cu Standardele Naţionale de Contabilitate și Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale, reflectarea în dările de seamă contabile şi fiscale a situației reale. Auditul pe fiecare proiect va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ISA 805 și cu Standardele Naţionale de Audit. În raportul de  audit va fi reflectată, pe scurt, situaţia privind alocarea şi cheltuirea resurselor financiare pe fiecare proiect în parte. 

Raport individual pentru auditul detaliat

Scopul raportului de audit separat pe proiect reprezintă auditul rapoartelor financiare prezentate donatorului de către CJI și exprimarea opiniei de audit în conformitate cu ISA 805  „Raportul auditorului privind auditul cu scop special” privind corespunderea rapoartelor financiare cu înregistrările contabile ale beneficiarului de grant și cerințele contractului de grant semnat între beneficiarul contractului de grant și donator.

Pentru exprimarea   unei  opinii  asupra  rapoartelor  financiare ale beneficiarului de grant, auditorul  trebuie  să verifice şi să evalueze concluziile formulate în baza dovezilor de audit obţinute pe parcursul exercitării auditului  cu obiectiv special.

Raportul auditorului va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ISA 800/805 şi  trebuie să conţină opinia clar exprimată sub formă scrisă.

La efectuarea auditului pe proiect o atenție deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

- analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor corespunzătoare,  prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raţionale după caracterul lor general, dacă sunt permise de condiţiile de acordare a mijloacelor financiare, dacă sunt confirmate cu documentele necesare, cât şi cu scopul de a determina dacă cheltuielile reflectate în raportul financiar corespund cu documentele contabile ale beneficiarului grantului. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant.  Numărul și volumul testelor aplicate va fi bazat pe analiza de risc și aceasta va fi descris în raport;
- evaluarea sistemului de evidență contabilă a organizaţiei, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operaţiunile de primire şi cheltuire a mijloacelor grantului;
- verificarea acumulării și utilizării dobânzilor bancare la mijloacele financiare acordate de donator, aflate în conturile organizaţiei, dacă asemenea există;
- verificarea daca veniturile și pierderile de la diferența de curs valutar sunt reflectate corect în  evidența contabilă;
- verificarea achitării impozitelor și taxelor conform legislației în vigoare;
- verificarea corespunderii soldurilor la sfârșitul perioadei precedente coincide cu soldurile la începutul perioadei curente;
- verificarea corespunderii salariilor cu bugetele proiectelor și sunt sistematizate în decursul anului și pot fi verificate conform documentelor confirmative;
- verificarea existenței unui sistem de control intern în cadrul organizaţiei, care ar asigura într-o măsură suficientă administrarea grantului în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare, cât şi cu clauzele contractului de grant;
-verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului. Analiza dată trebuie să includă evaluarea eficacităţii şi eficienţei activităţii efectuate de organizaţie, verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea compatibilităţii procesului de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor cu cerinţele contractului de grant, respectarea bugetului aprobat, corectitudinea documentării deplasărilor, atât locale cât și internaționale, cu transport auto și avia, şi verificarea respectării altor condiţii importante stipulate în contract. Pe parcursul analizei totodată se verifică şi respectarea legislaţiei în vigoare în procesul administrării grantului.

Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce priveşte procedura de alocare, gestionare şi raportare a granturilor CJI.
Centrul pentru Jurnalism Independent va asigura sprijinul şi spaţiul necesar pentru auditor pentru a facilita procesul de audit, precum şi accesul acestuia la orice informaţie necesară.

Sarcini tehnice:
- Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat și licențiat, nu doar numele companiei) va fi prezentat Centrului conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”;
- Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
- Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit  și de către auditor calificat și licențiat;
- Pentru auditul efectuat, raportul va fi prezentat în 2 exemplare în limba română și versiunea electronică a acestuia (în format pdf);
- Raportul de audit general al organizației  și scrisoarea către management vor fi prezentate în ședința Consiliului de administrare al Centrului pentru Jurnalism Independent.

Scrisoare către management

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:
- rezultatele controlului;
- recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților);
- concluziile auditorului privind auditul efectuat și acțiunile Centrului pentru Jurnalism Independent ca rezultat al auditurilor precedente;
 
Raportul de audit va conţine propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea politicilor interne ale Organizației.
Raportul de audit întocmit va putea fi făcut public de către Centrului pentru Jurnalism Independent fără vreo limitare,  cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.

Conținutul ofertei
Oferta de participare la concurs va include:

  1. Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizaţiei;
  2. Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
  3. Licenţa pentru activitatea de audit (copia);
  4. Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus; 
Criteriile de evaluare a ofertelor
Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:
 
1. Calificările generale (experiența companiei, calificarea şi componenta personalului pentru sarcina alocată, termenii) - 50 puncte;
2. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar – 50 puncte;
3. Punctajul maxim total - 100 puncte.
 
Solicitantul care va acumula cel mai mare punctaj în funcție de criteriile de evaluare, va fi invitat pentru negocierea contractului.
 
Depunere:  
Ofertele urmează a fi depuse până la 4 aprilie 2018, ora 16.00, la adresa str. Sciusev 53, MD-2012 Chișinău sau la adresa:  igrejdeanu@ijc.md.

Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 6 aprilie 2018.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepționare a ofertelor.

Informații suplimentare  pot fi obținute la numărul de tel. +373 234 236, 373 22 75 39
Persoana de contact: Angela Maximenco, contabilă-șefă.